Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Strefa ósmoklasisty

 

 Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzenia egzaminów w 2021 r.      
(otwórz)

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia 
egzaminów w 2021 r. znajdują się na stronie OKE Łomża 
(otwórz)

 

 

 

Matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie sprawdzał Waszą gotowość do rozwiązywania problemów praktycznych, umiejętność stworzenia i zrealizowania własnego planu rozwiązania zadania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu czy też przedstawienia uzasadnienia wskazanych zależności. Publikujemy materiały, dzięki którym będziecie mogli samodzielnie ocenić na ile jesteście przygotowani do egzaminu, jakie treści musicie jeszcze powtórzyć, nad czym popracować. Trening czyni mistrza. Powodzenia!

 Arkusz z matematyki 1

 Arkusz z matematyki 2

 Arkusz z matematyki 3

Język polski

Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzał Wasze umiejętności polonistyczne.
W arkuszu zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (popularnonaukowy lub publicystyczny)

oraz odnoszące się do nich zadania. Poza tym mogą pojawić się również polecenia z fragmentami innych tekstów, z tekstami ikonicznymi (np. plakat), przysłowiami, frazeologizmami.
W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji kulturowych i literackich, czyli znajomości lektur obowiązkowych.

W drugiej części arkusza znajdziesz propozycje dwóch tematów wypracowań (twórcze, np. opowiadanie  i argumentacyjne, np. rozprawka), z których należy wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów.

Arkusz przykładowy
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_polski.pdf

Zasady oceniania
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_zasady_oceniania_EO_1_polski.pdf

Przykładowy arkusz próbny
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf

 

Język angielski

Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzała w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał w klasach I-VIII

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

• Rozumienie ze słuchu
• Znajomość funkcji językowych
• Rozumienie tekstów pisanych
• Znajomość środków językowych
• Wypowiedź pisemna.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.pdf

Zasady oceniania i rozwiązania zadań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-zasady.pdf

Transkrypcja nagrań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-transkrypcja.pdf

Plik dźwiękowy
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.mp3

Egzamin ósmoklasisty- język angielski- arkusz
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf

Zasady oceniania i rozwiązania zadań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-1904-zasady.pdf

Transkrypcja nagrań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904-transkrypcja.pdf

 

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie  programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII:

język polski-
https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/SP_PP_2017_Jezyk_polski.pdf

matematyka-
https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/SP_PP_2017_Matematyka.pdf

język obcy nowożytny-
https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2020/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną 2 lipca 2021 roku. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca 2021r.
Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty  dostępne są na stronach internetowych CKE (https://cke.gov.pl/) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych (https://www.oke.lomza.pl/).

Uczniowie, rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • zestawy zadań  zawierające wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/harmonogram/aktualizacja/20201222_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie_AKTUALIZACJA.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/komunikaty/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/komunikaty/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Informatory Centralnej komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_rosyjski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_niemiecki.pdf

Filmiki instruktażowe

Informacje ogólne
https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

Język polski (dwa filmy)
https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8
https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg

Matematyka
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8

Język obcy
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20

Przykładowe arkusze egzaminacyjne
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

Egzamin ósmoklasisty w roku 2022

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin odbywa się w kwietniu.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego oraz egzamin z przedmiotów do wybory, z  których każdy trwa 90 minut

Przyszłorocznych ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z informatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_biologia_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_chemia_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_fizyka_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_geografia_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_historia_100.pdf

 

TERMINY I ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021
(czytaj)

 

 

   
© ZSS Augustów