Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Strefa ósmoklasisty

 

 Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzenia egzaminów w 2021 r.      
(otwórz)

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia 
egzaminów w 2021 r. znajdują się na stronie OKE Łomża 
(otwórz)

 

 

 

Matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie sprawdzał Waszą gotowość do rozwiązywania problemów praktycznych, umiejętność stworzenia i zrealizowania własnego planu rozwiązania zadania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu czy też przedstawienia uzasadnienia wskazanych zależności. Publikujemy materiały, dzięki którym będziecie mogli samodzielnie ocenić na ile jesteście przygotowani do egzaminu, jakie treści musicie jeszcze powtórzyć, nad czym popracować. Trening czyni mistrza. Powodzenia!

 Arkusz z matematyki 1

 Arkusz z matematyki 2

 Arkusz z matematyki 3

Język polski

Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzał Wasze umiejętności polonistyczne.
W arkuszu zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (popularnonaukowy lub publicystyczny)

oraz odnoszące się do nich zadania. Poza tym mogą pojawić się również polecenia z fragmentami innych tekstów, z tekstami ikonicznymi (np. plakat), przysłowiami, frazeologizmami.
W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji kulturowych i literackich, czyli znajomości lektur obowiązkowych.

W drugiej części arkusza znajdziesz propozycje dwóch tematów wypracowań (twórcze, np. opowiadanie  i argumentacyjne, np. rozprawka), z których należy wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów.

Arkusz przykładowy
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_polski.pdf

Zasady oceniania
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_zasady_oceniania_EO_1_polski.pdf

Przykładowy arkusz próbny
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf

 

Język angielski

Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzała w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał w klasach I-VIII

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

• Rozumienie ze słuchu
• Znajomość funkcji językowych
• Rozumienie tekstów pisanych
• Znajomość środków językowych
• Wypowiedź pisemna.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.pdf

Zasady oceniania i rozwiązania zadań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-zasady.pdf

Transkrypcja nagrań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-transkrypcja.pdf

Plik dźwiękowy
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.mp3

Egzamin ósmoklasisty- język angielski- arkusz
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf

Zasady oceniania i rozwiązania zadań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-1904-zasady.pdf

Transkrypcja nagrań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904-transkrypcja.pdf

 

Egzamin ósmoklasisty w roku 2022

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie  programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII: 

język polski- https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/SP_PP_2017_Jezyk_polski.pdf 

matematyka- https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/SP_PP_2017_Matematyka.pdf 

język obcy nowożytny- https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: 

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

W roku szkolnym 2021/2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.    

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

 1. 24 maja 2022r. (wtorek) godz. 9.00 - język polski
 2. 25 maja 2022r. (środa) godz. 9.00 – matematyka
 3. 26 maja 2022r. (czwartek) godz. 9.00 - język obcy nowożytny 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 8 lipca 2022 roku. 

Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty  dostępne są na stronach internetowych CKE (https://cke.gov.pl/) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych (https://www.oke.lomza.pl/). 

Uczniowie, rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: 

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne  z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • zestawy zadań  zawierające wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022r.-https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/E8/2021/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022r.- https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/E8/2021/20210902%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20POPR.pdf 

Komunikat o materiałach i  przyborach pomocniczych w 2022r.- https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/E8/2021/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzamin ósmoklasisty w 2022r.- https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf

 

Informatory Centralnej komisji Egzaminacyjnej 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2022_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2022_matematyka_E8_standardowy.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski_2021.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_rosyjski.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_rosyjski_2021.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_niemiecki.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_niemiecki_2021.pdf

 

Filmiki instruktażowe 

Informacje ogólne
https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k 

Język polski (dwa filmy)
https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8
https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg 

Matematyka
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8 

Język obcy
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20  

Przykładowe arkusze egzaminacyjne 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

  

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/egz_osmoklasisty/2021/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

2. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

LUB

b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 b. słabowidzących

 c. niewidomych

d. słabosłyszących i niesłyszących

e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

f. z afazją

g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

4. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na: 

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

 d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

 f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

5. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

 b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

 e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się , w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:  objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r.

7. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021.

8. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

9. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia muszą zostać podjęte w określonym trybie.

10. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie nie później niż do 22 listopada 2021 r. (załącznik 4b).

 11. Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji tj. nie później niż do 26 listopada 2021 r.

 

 

TERMINY I ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

(otwórz) 

 

 

   
© ZSS Augustów