Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności… (możliwie pełnej).

Rewalidacja indywidualna to zajęcia dla uczniów, którzy pomimo specjalnych metod nauczania doświadczają licznych trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych.

Nadrzędnym jej celem jest wyrównywanie braków spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Tak sformułowany cel wyznacza naprawczy charakter tych zajęć. Dla każdego ucznia nauczyciel wspomagający opracowuje plan pracy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Na zajęciach rewalidacji indywidualnej wykorzystuje się różnorodne formy i metody pracy (często zabawowe np. gry dydaktyczne). Podczas tych zajęć są ćwiczone i usprawniane:

 • funkcje słuchowe (analiza, synteza) oraz koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa,
 • funkcje wzrokowe (analiza, synteza), koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • koncentracja uwagi,
 • funkcje językowe,
 • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • pamięć i uwaga,
 • techniki szkolne,
 • myślenie.

Rewalidacja indywidualna są to zajęcia, w czasie których są stosowane także oddziaływania terapeutyczne na sferę emocjonalną i motywacyjną poprzez system wzmocnień pozytywnych tj. zachęcanie, chwalenie, ukazywanie sukcesów.

Rewalidacją indywidualną objęte są dzieci posiadające orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się w specjalistycznie wyposażonej sali. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

jednej z metod terapii behawioralnej.

 Celem zajęć rewalidacyjnych jest pomaganie uczniom w nabywaniu umiejętności funkcjonalnych, które rozwiną ich niezależność. Zajęcia są zorganizowane w formie indywidualnych spotkań.

Stosowana analiza zachowania jest dyscypliną naukową, która zajmuje się wykorzystaniem procedur wyprowadzonych z praw rządzących zachowaniem. Podstawą procedur stanowi stosowanie wzmocnień w różnej postaci. Zachowania, które się wzmocni mają tendencje do powtarzania się. Najczęściej wykorzystywanymi wzmocnieniami są wzmocnienia społeczne, w szczególności systematyczna uwaga i aprobata oraz wzmocnienia zgeneralizowane, stosowane w gospodarce żetonowej i systemach punktowych.

Techniki SAZ wykorzystywane w czasie zajęć mają na celu:

 • rozwijanie zachowań deficytowych poprzez nauczanie podstawowych umiejętności;
 • redukowanie zachowań niepożądanych, które zakłócają naukę;
 • generalizację umiejętności.

 Rozwijanie zachowań deficytowych odbywa się według zasady małych kroków, gdzie daną umiejętność dzieli się na małe kroki i uczy stopniowo każdego z nich oraz zasady stopniowania trudności, gdzie pracę rozpoczyna się od opanowania podstawowych umiejętności, w dalszej kolejności przechodzi się do bardziej złożonych.

Podstawą osiągnięcia drugiego celu zajęć, czyli redukcję zachowań niepożądanych jest ocena funkcjonalna. Jest to proces, który ma prowadzić do sformułowania hipotez o funkcji zachowań niepożądanych, zwanych też trudnymi. Ocena funkcjonalna, to diagnoza w której poszukuje się środowiskowych przyczyn występowania zachowań niepożądanych. Rezultatem oceny funkcjonalnej są wytyczne dotyczące tego jaką interwencję należy podjąć w celu redukcji zachowania niepożądanego.

Trzeci cel – generalizacja i utrzymanie efektów, oznacza występowanie zachowania nowego lub modyfikowanego w różnych sytuacjach i środowiskach oraz wobec wielu osób, a nie wyłącznie na zajęciach.

Stosowana analiza zachowania wyróżnia się takimi właściwościami jak naukowe podstawy, dowiedziona skuteczność, dostosowanie metod do specyficznych zaburzeń i problemów, możliwość wykorzystania nie tylko do zmiany zachowań problemowych, ale też do podnoszenia jakości życia i pracy.

Prowadzący: Ewa Naumowicz

Kwalifikacje:

 1. Szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem” – kurs III- stopniowy
 2. Kursy specjalizacyjne dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego:
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego.
   
© ZSS Augustów